Certificeringen

Vebidak

Vebidak is de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Als zodanig neemt zij binnen de branche een unieke positie in. Haar lid-bedrijven vertegenwoordigen ruim 70% van de totale omzet binnen de branche.

Vebidak is landelijk werkzaam. De aangesloten bedrijven zijn gevestigd in vrijwel alle delen van Nederland. Tweemaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Tussentijds worden de lid-bedrijven vertegenwoordigd door het Algemeen Bestuur. De leden van het Algemeen Bestuur worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering uit de achterban van de vereniging. Dit betekent dat uitsluitend actieve ondernemers benoembaar zijn. Uit zijn midden kiest het Algemeen Bestuur een voorzitter en een Dagelijks Bestuur, die meer in detail betrokken zijn bij de beleidsbepaling.

Het Vebidak-bureau staat onder leiding van de directeur. Deze multidisciplinaire werkorganisatie is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De directeur is tevens secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Sinds jaar en dag zet Vebidak zich actief in voor de bedrijfstak. Zij is partij bij de CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven en fungeert dus tevens als werkgeversorganisatie. In haar periodieke onderhandelingen met FNV Bouw en CNV Vakmensen maakt Vebidak zich sterk voor een verantwoorde CAO. Zo wordt rust verkregen op het arbeidsfront en blijven de lasten voor de werkgevers overzienbaar.
 
Vebidak onderhoudt intensieve contacten met de Arbeidsinspectie. In het belang van de totale branche levert Vebidak zo een actieve bijdrage aan duidelijke en werkbare veiligheidseisen. De belangrijke rol van Vebidak op het gebied van veiligheid wordt nog eens geaccentueerd door haar nauwe betrokkenheid bij het mede door haar geïnitieerde project ‘Veilig en Gezond op het Dak’.
 
Befaamd is ook onze afdeling Technische Zaken. Via deze afdeling behoort Vebidak tot de opstellers van de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen, hèt richtinggevende document voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van platte daken. Ook is de afdeling Technische Zaken intensief betrokken bij andere gezaghebbende publicaties, zoals het Arbeidsomstandighedenblad (A-blad) Platte Daken en het handzame Op het Dak boekje. De veel gebruikte softwareprogramma’s van Gilde Software komen voort uit Vebidak. Bij elke actualisering van deze programma’s levert onze organisatie haar inbreng.
 
Om de belangen van haar lid-bedrijven optimaal te behartigen werkt Vebidak nauw samen met andere organisaties binnen en buiten de bedrijfstak. Speciale vermelding verdienen hier de volgende organisaties.

Fundeon

Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de bouw en infra. Fundeon vormt de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Bij ons draait het om vakmanschap en professionalisering. We dragen bij aan betere opleidingen, meer en beter vakkundig personeel en zorgen daardoor voor betere bedrijven in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. In opdracht van het ministerie van OCW onderhouden wij de mbo-kwalificatiestructuur voor de bouw en infra en erkennen we leerbedrijven. Namens de bedrijfstak ontwikkelen we lesmethodes voor mbo-opleidingen, adviseren we werkgevers en werknemers over scholings- en loopbaanmogelijkheden en keren we sectorale tegemoetkomingen uit aan bedrijven die investeren in het opleiden van nieuwe vakmensen. Bovendien maken we voorlichtingsproducten om jongeren en zijinstromers te informeren over de beroeps- en opleidingsmogelijkheden in de bouw en infra.

VAN, VOOR EN DOOR DE BEDRIJFSTAK

Via het O&O-fonds dragen werkgevers en werknemers in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij bij aan de financiering van onze producten en diensten. Aan de basis van onze diensten en producten staat daarom de vraag uit onze sector. We zijn ván de sector, werken vóór de sector en kunnen onze bijdrage ook leveren dóór de sector.

Via onder meer de sectorplatforms, waarin brancheverenigingen en vakbonden zitting hebben, en het Onderwijsplatform Bouw en Infra stemmen we af welke producten we ontwikkelen. Het bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en vanuit het onderwijs, bepaalt welke producten en diensten wij aanbieden aan werkgevers, werknemers en het onderwijs. Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten doen we bovendien in nauwe samenspraak met mensen uit de sector en het onderwijs.

VCA

VCA staat voor Veiligheid. Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

  • Werktuigbouwkunde
  • Elektrotechniek en procesbesturing
  • Bouwkunde
  • Civiele techniek
  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Onstaan van VCA
VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Inmiddels wordt de VCA algemeen erkend als industriestandaard.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid
Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Europese Standaard
Het VCA-systeem (het zogenaamde certificatieschema) voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd. Daardoor wordt internationale toepassing en eventueel wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd.